PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
Marcs normatius

L’Ajuntament de Dénia es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD d’ara endavant).
  • Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara endavant).
  • Reial decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS d’ara endavant).
  • Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
  • Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

Protecció de dades de caràcter personal – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Responsable del Tractament

Ajuntament de Dénia
CIF: P0306300E

Domicili

Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, Alacant
Correu: pciutadana@ayto-denia.es
Telèfon: 965780100

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es
Correu postal: Carta (recomanable certificat, no obligatori) dirigida al Ajuntament de Dénia, Registro de Entrada, Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

1.Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
2.Relació contractual.
3.Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
4.Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
5.Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
6.Legislació significativa bàsica:
– ­Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
– Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
­ – Legislació específica dels serveis municipals. Depèn de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimants i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

strong>Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vostè ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Dénia, Registre d’Entrada, Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

1.Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
2.Instància presencial o en Seu Electrònica.
3.Correu electrònic dirigit a: dpd@ayto-denia.es

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa vostè ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.

Transferències internacionals

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.